Радовецький НВК

 

Управління

Звіт

директора Радовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Далекої А.О. про свою діяльність протягом

2012-2013 навчального року.

 

  Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішкільного трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього закладу.

 

1. Організація навчально-виховного процесу

 

1.1. Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки

         В Радовецькій ЗОШ І – ІІІ ступенів навчально-виховний процес організовано відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Конституції України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад,  власного Статуту та інших чинних нормативно-правових актів про освіту.

         Головною метою діяльності школи є забезпечення  реалізації права громадян шкільного віку на рівний доступ для здобуття якісної повної загальної середньої освіти, виховання громадянина України, виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, формування засад здорового способу життя.

Навчальний заклад працює за семестровою структурою. Основною формою навчання учнів є урок.

Мережа класів та режим роботи відповідають меті, завданням та специфіці школи.

         В 2012-2013  н.р. в закладі навчається 110 учнів, з них 3 учні 11 класу на індивідуальному навчанні, а 2 учні – за індивідуальними навчальними планами по хворобі.

         Школа укомплектована педагогічними кадрами на 100%.

         Навчально-виховний процес  в  школі організовують заступник директора, 23 педагоги, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор,  які забезпечують викладання навчальних дисциплін відповідно до Державних стандартів. Усі предмети інваріантної частини навчального плану викладають фахівці з вищою освітою відповідно до диплому. Середній вік педагогів – 36 років.

        

1.2. Освітній рівень педагогічних працівників

22 вчителі (95,6%) мають повну вищу педагогічну освіту. 1 вчитеь має середню спеціальну освіту.

  5 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію – 21,7 %, 2 - першу кваліфікаційну категорію – 8,7 %, другу кваліфікаційну категорію мають – 7 – 30,4%, 8 вчителів – спеціалістів 34,8 %

 

1.3. Організація атестації педагогічних працівників

 

Атестація педагогів проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» ст.45 п.4.,  Типового положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами та доповненнями, перспективного плану і забезпечує об′єктивну оцінку їх діяльності.

         Аналіз результатів атестації за останні 3 роки свідчить про ріст професійної підготовки педагогів та високий рівень діяльності. Із 14 вчителів, які атестувались, 5 (21,7 %) встановлено вищу категорію, 2 (8,7%) – першу,  2 (8,7%) присвоєно звання «Старший вчитель».

         Ці результати є наслідком створення в закладі належних умов для підвищення педагогічної кваліфікації вчителів, їхньої  науково-методичної  роботи, що сприяє розвитку  творчого потенціалу вчителя.

         В поточному навчальному році в Радовецькій ЗОШ І – ІІІ ступенів атестувалося  4 учителя.

 В школі працює 2 вчителі, які мають звання «старший вчитель», 2 педагога  нагороджені Почесними грамотами МОН України,  4 - грамотами обласного управління Хмельницької облдержадміністрації, 5 вчителів грамотами райво.

 

2. Методична робота

 

2.1.Організація методичної роботи та її результативність

   Методична робота школи базувалася на досягненнях педагогічної науки та передового педагогічного досвіду. Проводилася відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України "Про освіту" .

 Основними напрямками є аналітична, організаційна, діагностична, пошукова, підвищення наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення професійної компетенції  та підвищення ефективності НВП. Згідно перспективного плану роботи школи педагогічний колектив працював над єдиною проблемою « Гуманізації НВП».

    На початку навчального року була створена методична рада школи. Методична рада працювала над підвищенням кваліфікації та професійної майстерності кожного вчителя, розвитком творчого потенціалу, надання практичної допомоги всім, хто її потребував.  Протягом року було проведено 4 засідання методичної ради, на яких розглядались питання:

 • Аналіз методичної роботи за минулий рік.
 • Затвердження керівників методичних об’єднань.
 • Застосування інноваційних технологій в НВП.
 • Рецензування атестаційних матеріалів та курсових робіт.
 • Підготовка та проходження атестації школи..

Структура, зміст і форми методичної роботи моделюються на основі діагностичного анкетування. Анкети допомагають здійснювати індивідуально-творчий підхід в плануванні і організації методичної роботи, виявити труднощі, побачити перспективу,  врахувати практичні потреби окремих педагогів,  груп чи колективу в цілому. Домінуючою формою методичної роботи в закладі є засідання методичних об’єднань.

 У школі працюють методичні об’єднання:

1.Класних керівників ( Краєвська С.В.).

            2.Учителів гуманітарного циклу ( Франчук М.Ю..).

            3.Учителів природничих і фізико-математичних наук (Вінницький А.А..).

4.Вчителів початкових класів «Урок – радість пізнання».

       ( Ходаніцька Н.В.).

   Найбільш плідною була робота методичних об’єднань вчителів початкових класів та класних керівників: проводились позапланові засідання, практикувалось взаємовідвідування уроків та позакласних заходів, взаємоаналіз. Вся робота мала практичне спрямування, розглядалися актуальні питання сучасної педагогіки.

    Згідно науково – методичної проблеми школи, вчителями були визначені проблемні питання самоосвіти. Кожен вчитель протягом року приймав участь в роботі методоб’єднання, готував виступ  з обраної теми по самоосвіті.

   На базі школи успішно пройшла практику студентка 5 курсу Кам’янець –Подільського національного педагогічного університету природничого факультету Яросименко Анжела Францівна з спеціальності «Біологія».

    На постійно діючу районну  виставку  педагогічних ідей  та знахідок були представлені роботи:

 • «Рослини рідного краю» - ілюстрований матеріал  до уроків в початкових класах з детальним описом рослин, легендами, віршами, казками - Ходаніцька Н.В.
 •  Пушкар Г.В. методичні розробки для вчителів, що працюють в 1 класі.

  Класний керівник 8 класу Краєвська С.В. достойно виступила на районному конкурсі «Класний керівник року», її творче портфоліо представлене на обласну виставку педагогічної майстерності в розділі виховна робота.               Проводилась робота з обдарованими дітьми. Учні брали участь в шкільних та районних предметних олімпіадах, інтерактивних всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», « Левеня» , « Колосок».

 Підтвердженням  роботи вчителів з обдарованими дітьми є перемоги в районних  олімпіадах:

Фізика 2 місце – Зелінська Наталя 7 клас , вчитель Блажко В.Т.

Географія 3 місце – Дацюк Дмитро 10 клас, вчитель Дацюк В.В.

Інформатика 3 місце – Дацюк Дмитро 10 клас, вчитель Сирота О.В.

Учениця 7 класу Мельничук Юля 3 місце в ройонному конкурсі ім. Петра Яцика , вчитель Франчук М.Ю.

В Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Колосок» отримали 4 золотих і 30 срібних колосків.

      В школі були проведені предметні тижні та декади  з історії, світової літератури, правових знань, української мови, географії, психології, хімії, біології.

У навчальному закладі проводиться робота з підвищення професійного рівня педагогів: засідання педагогічної ради, адміністративні наради, інформаційні наради, засідання шкільних методичних об’єднань, участь педагогів у конкурсах, організація самоосвітньої діяльності педагогів. Всі зазначені заходи, їх кількість і тематика відповідають річному плану роботи школи.

Адміністрацією були організовані контрольні роботи - грудень І семестр, травень – ІІ семестр. Є відповідні накази, де відтворена результативність.

Згідно перспективного плану роботи школи в лютому 2013 року районним відділом освіти проведено атестацію школи. За всіма показниками школа проатестована на середньому рівні.

Проведена робота по оформлені шкільних коридорів. Замінено стенди на першому поверсі.

  Педагогічною радою затверджено гімн, герб та прапор школи.

  Оновлено стенди в кабінеті української мови та літератури.

В 2012 – 2013 н.р. значно оновлено шкільний сайт, але вчителі недостатньо долучаються до його поповнення.

Серед недоліків у методичній роботі школи за 2012 – 2013 рік є:

 • відсутність робіт МАН
 • мала кількість призових місць на районних олімпіадах
 • погане оснащення кабінетів хімії та біології
 • низький рівень знань учнів за результатами директорських контрольних робіт
 • відсутність єдиного напрямку роботи педагогічного колективу у впровадженні інноваційних педагогічних технологій.
 • низька ініціативність більшості педагогічних працівників.

 

3.Стан організації навчально – виховного процесу.

   З 110 учнів  4 учнів мають високий рівень знань ( 10- 12 балів) у вивченні всіх предметів  за  відповідний  навчальний  рік, що становить - 5,6 % (свідоцтво з відзнакою видано одній учениці Мирончак Наталі Дмитрівні, учні Дацюк Дмитро Анатолійович (10 клас), Мирончак Наталія Дмитрівна (9 клас), Яросименко Андрій Юрійович (3 клас), Зелінська Наталія Сергіївна (7 клас) нагороджені Похвальним листом). 25 учнів мають достатній  рівень знань,  що становить – 23,5 %,  від  загальної  кількості  учнів 2-11 класів, 54 середній – 59,6 %).  Проте 12 учнів  мають  початковий   рівень знань,  що становить 11,3 %  від  загальної  кількості  учнів, що атестувалися. В минулому році було 3 учні – 2,7 %. Високий   і  достатній рівень  знань  мають 29 учнів, що  становить  29,1 %.  Порівняно  з  минулим навчальним роком  збільшилась кількість учнів, що мали високий рівень  знань  на 1 учня, але відсоток учнів з високим та достатнім рівнем знань зменшився з 42,7 % до 29,1 %.. Найкращу  успішність  по  школі мають учні  2, 4 класів,  де  достатній  рівень  знань  учнів становить  50 %, (класоводи Данилишина Н.П., Ходаніцька Н.В, ), але в цих класах зовсім немає високого рівня знань. 40 % учнів мають високий та середній рівень знань у 10 класі ( класний керівник Франчук М.Ю.).  Разом з тим 30% учнів 2 класу (класовод Ходаніцька Н.В.) та 33% учнів 5 класу (класний керівник Мельник І.М.), 20% учнів  8 класу ( класний керівник Краєвська С.В.) мають початковий рівень знань.

       Слід відмітити, що адміністрацією школи недостатньо  забезпечувався  внутрішкільний   контроль,    що  стало  причиною  низьких знань  учнів,  де початковий   та  середній      рівень знань становить  70,9 %, а в минулому році було -  57,3 %.     Внутрішкільний контроль  здійснювався   в  основному   класно  - урочний,  в  меншій    мірі  тематичний. Недостатньо відвідувалися  уроки  з боку адміністрації школи, так директор школи відвідала 48 уроків за рік, а завуч 76 уроків. Мало приділялося уваги поліпшенню якості знань учнів. Так із учнів, що навчалися і мали достатній рівень знань, 5 учнів мали по одній або дві оцінки, що відповідали достатньому рівню знань. Вчителі не практикують проведення індивідуальних занять з учнями (крім початкових класів). Не завжди забезпечується диференційований підхід до учнів на уроці, використання індивідуальних завдань.

  Педагогічним колективом не проводилася належна робота з обдарованими дітьми. На предметних районних олімпіадах учні  посіли тільки 3 призових місця, але серед них жодного першого. Просліджується позитивна динаміка, але в минулому році не було жодного. Серед інтерактивних конкурсів достойний результат показали учні лише в конкурсі « Колосок». 4 «Золотих колоски» мають учні   тільки початкових класів

 

3.1.Виховна робота

Педагогічний колектив Радовецької ЗОШ І – ІІІ ступенів 2012 – 2013 року працював над реалізацією проблеми формування навичок здорового способу життя школярів, об’єднання зусиль сім’ї, школи та громадськості у вирішенні даного питання.

  Вся система виховної роботи проводилась згідно Закону України «Про освіту» та «Основних орієнтирів виховання».

 Питання виховної роботи заслуховувалися на засіданні педагогічних рад.

 1. 15.03.2013 Про хід виконання рішень педради № 3 від 03.02.2012 «Робота з обдарованими і здібними дітьми».
 2. 24.05.2013. Особливості всебічного розвитку дитини в системі гуманізації НВП.

Проведені наради при директору.

1.Про відвідування учнями школи. ( січень).

2.Про роботу з попередження правопорушень, злочинності та запобігання дитячій бездоглядності. (лютий.).

3.Про роботу з учнями та сім’ями, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. ( березень)

4.Рівень сформованості здоров’язберігаючих компетенцій в учнів школи.

( квітень)

5.Про виконання класними керівниками планів виховної роботи

 ( травень).

Дирекцією школи відвідано та проаналізовано 23 загальношкільних заходи.

В школі працює 10 класних керівників та класоводів. З них вищої категорії – 2, першої категорії – 2, другої категорії – 5 , спеціалістів – 1.

Було проведено засідань методичного обєднання класних керівників – 2

Проведено засідань Євроклубу –5 ( керівник Третяк О.О.).

Вивчався досвід роботи класовода 2 класу Ходаніцької Н.В.та система роботи класних керівників 5 класу – Мельник І.М. та 7 класу Волошина О.М. про що є відповідні накази.

Курси підвищення кваліфікації при ХОІППО пройшла заступник директора з НВР Дацюк В.В. з 01 .04 по 26.04.2013 року.

 Класний керівник 8 класу Краєвська С.В. підготувала та подала матеріали на обласну виставку педагогічної майстерності.

  Учні постійно беруть участь у всіх районних заходах з виховної роботи. В районному конкурсі «Подільська писанка» найкращою визнана наша великодня композиція. Проект голови учнівського самоврядування Козяр Юлії зайняв 1 місце в районному конкурсі проектів дитячих об’єднань та направлений на обласний конкурс.

   Увага приділяється волонтерській роботі. У нашій школі працює об’єднання «Милосердя». Це добровільне об’єднання школярів 5-11 класів , яке ґрунтує свою роботу на засадах спільних інтересів, нахилів та здібностей. У своїй діяльності формує моральні якості спрямовані на виховання милосердя, доброти, людяності, гуманності. Учні проводять шефську роботу з молодшими школярами, ветеранами, інвалідами Великої Вітчизняної війни, ветеранами праці, пристарілими та одинокими людьми, дітьми-інвалідами.

       Загін «Спадкоємці Перемоги» - це загін, який бере участь у пошуковій роботі та суспільно-корисній праці. Діти доглядають за пам’ятником Загиблим воїнам та могилою невідомого солдата в урочищі «Яришова», брали участь у військово-спортивній грі «Зірниці», де зайняли друге місце. Організували вітання учасників ВВВ по місцю проживання.

       У Радовецькій ЗОШ І-ІІІ ст. функціонують такі дитячі об’єднання:

«Подолянчики» - це об’єднання учнів 2-4 класів. Кожен із класів крокує стежиною  гри-подорожі «Подоляночка»

  2 клас «О роде наш красний, роде наш прекрасний»

  3 клас «Сторона барвінкова, де я народився»

  4 клас «Подивись, який чудовий край, де лине рідна мова»

       Також працює піонерська дружина ім. Б.Хмельницького, яка входить до спілки піонерських організацій Хмельниччини. Робота дружини здійснюється за програмою СПОУ «Сім криниць людяності»

1.Криниця пам’яті (створено пошукові загони , що дізнаються про минуле свого краю)

2. Криниця трудівниця (допомога батькам , чергування, прибирання території школи)

3. Криниця народної мудрості (дослідження свого родовідного дерева, звичаїв та традицій села.)

4. Криниця доброти (діти допомагають одиноким, ветеранам, проведено ярмарки по збору коштів для всеукраїнської акції «Щастя на крилах».)

5.Зелена криниця (турбота про зелені насадження, проведено операції «Джерело», «Мурашник», благоустрій шкільного подвір’я, висадили алею туї.)

6. Богатирська криниця ( діти беруть участь у спортивних секціях і змаганнях)

7. Криниця радості (участь в гуртках за інтересами , екскурсії, загальношкільні свята.)

  Дитяче об’єднання  «КРОКС»

Культурні   Розумні Організовані  Кмітливі  Спритні

Наша команда постійно бере участь в районному чемпіонаті «КРОКС» ,

де займала призові місця (друге місце) . Учні колективно готуються до самостійного творчого життя .

     Клуб «Старшокласник» - це молодіжне об’єднання школярів старших класів, яке грунтує свою роботу на засадах спільних інтересів, нахилів та здібностей. В своїй діяльності враховує національні  традиції , формує моральні та естетичні якості , пропагує здоровий спосіб життя.

      Євроклуб «Дружба» - це об’єднання школярів , які поглиблюють свої знання про Європу, розвивають навички  володіння іноземної мови, накопичують та поширюють інформацію про Європейський Союз.

     Учком - організація учнівського самоврядування. Це добровільне об’єднання учнів, де формуються почуття власної гідності, виховуються господарські навички, лідерські якості, співробітництво на принципах партнерства, гласності і демократизму. Учком складається з комісій : навчальної, дисципліни і порядку, господарської, культурно-масової, інформаційної . Комісії учкому ініціюють, організовують та контролюють проведення заходів.

      Щочетверга проводиться година класного керівника. Класні керівники проводять у своїх класах  різнотематичні бесіди: техніка безпеки під час канікул, безпека на воді, льоду, про здоровий спосіб життя, про правила безпеки на дорозі, надання першої допомоги, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Організована робота по запобіганню дитячої бездоглядності та пропуску уроків без причин. Класні керівники щоденно контролюють відвідування учнями школи, домагаються 100% відвідування. Проводяться бесіди на правову тематику та заходи спрямовані на запобігання правопорушень, зустрічі з працівниками міліції, відділу в справах сім’ї, молоді та спорту.

      В школі були проведені предметні тижні та декади  з історії, світової літератури, правових знань, української мови, географії, психології, хімії, біології.

Проведено ряд виховних заходів:

Новорічні ранки та вечір для старшокласників,

До Дня Соборності України, вшанування пам’яті подій під Крутами,

 «СНІДу – ні!» виховний захід (5-11 класи),

 зустріч з воїнами – інтернаціоналістами,

 КВК до 8 Березня.

  предметний вечір з географії,

  Виховний захід присвячений 68-ій річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників «День пам’яті та надій» (1-4 класи та 5-11 класи),

«Мова солов’їна» ранок (4 клас), конкурси читців віршів Лесі Українки та Т.Г. Шевченка, тиждень до Дня Європи, тиждень безпеки життєдіяльності та інші.

 Виховна робота в Радовецькій ЗОШ І-ІІІ ст. спрямована на розвиток творчої особистості учнів, вихованню поваги до рідної мови, вивчення і пропаганду української народної культури, звичаїв, обрядів, любові до Батьківщини, українського народу, знання державної символіки.

Було видано 24 накази навчально-виховного характеру, де були відмічені недоліки в навчально-виховному процесі. Слід відмітити, що протягом року недостатньо працював батьківський всеобуч.

   Не всі класні керівники школи працювали систематично над веденням психолого-педагогічних спостережень за особистістю учня та забезпечення умов її реалізації.

  В новому навчальному році адміністрація школи приділятиме увагу реалізації Державного стандарту початкової та базової загальної середньої освіти, належному використанню варіативної складової, розробці системи роботи по вдосконаленню навичок читання учнів, вивчення інформатики в 2-11 класах, вивченню другої іноземної мови в 5 класі, покращенню якості знань учнів, підготовки учнів 11 класу до  зовнішнього незалежного оцінювання.

   Педколектив  школи буде спрямований на втілення в свою систему роботи таких проблем:

 • дальша гуманізація навчально-виховного процесу;
 • забезпечення диференційованого підходу в навчально-виховному процесі;
 • всебічний розвиток особистості кожного школяра, формування основних компетентностей відповідно державного стандарту;
 • формування морально і фізично здорового покоління;
 • формування громадської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.

Протягом року вчителі школи будуть вирішувати такі питання:

 • створення необхідних умов для всебічного розвитку особистості учня в умовах демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
 • формування компетентностей школярів;
 • посилення практичної спрямованості уроку, виховного потенціалу знань, ідей диференціації та гуманізації навчально-виховного процесу;
 • зосередження уваги вчителів - предметників  на рівень засвоєння учнями загальних знань, умінь і практичних навичок, відповідність їх державних стандартам;
 • застосування на уроках різних форм та методів розвитку активізації пізнавальної діяльності учнів, посилення ролі групових та індивідуальних форм роботи з учнями, позаурочної роботи по розширенню  знань учнів;
 • сприяти виробленню свідомої громадської позиці, задоволенню національно-культурних запитів учнів.

  Адміністрація школи домагатиметься повної ліквідації недоліків у веденні ділової документації.

   Відвідування уроків  та їх аналіз здійснюватиметься з метою вивчення організації та ефективності індивідуальної та групової, пошукової, самостійної роботи учнів та підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

     У виховному процесі основна увага буде приділена реалізації «Основних орієнтирів виховання», дальшому формуванню національної самосвідомості; виховання належної культури спілкування;закладання основ культури поведінки, формування навичок здорового способу життя, удосконалення єдності школи, сім'ї та громадськості, забезпечення правового виховання та створення умов для всебічного розвитку учнівської молоді.

    Адміністрація школи працюватиме над організацією та здійсненням цілеспрямованої роботи колективу по збереженню та зміцненню здоров'я школярів; створюватиме належні умови успішної організації всього навчально-виховного процесу.

      Основна мета роботи школи в новому навчальному  році полягатиме в подальшій гуманізації навчально – виховного процесу, формування компетентної особистості шляхом впровадження сучасних технологій навчання та виховання.

      В питанні виховного характеру школа працюватиме над поліпшенням естетичного розвитку школярів, виховання кращих загальнолюдських рис  

 ( цінностей), формування здорового способу життя, удосконалення єдності школи, сім'ї та громадськості, забезпечення правового виховання та створення умов для всебічного розвитку учнівської молоді.

 

                 Вступ до навчальних закладів випускників школи

 

Рік

Кількість випускників

ВНЗ

( ІІІ-ІУ акр.)

НЗ

( І – ІІ акр.)

ПТУ

2004

13

3

3

7

2005

7

1

 

6

2006

10

3

5

2

2007

11

2

2

7

2008

12

5

2

3

2009

10

2

6

1

2010

7

1

3

 

2011

12

3

6

2

2012

6

 

 

5

2013

3

 

 

 

 

 

        

3.2. Профорієнтаційна робота, спрямована на вибір учнями педагогічної професії.

Належна увага приділяється профорієнтаційній роботі, спрямованій на вибір учнями педагогічної професії. Через систему діагностування  педагогічний колектив виявляє дітей, які  в найбільшій мірі відповідають якостям педагога. Класні керівники, керівники гуртків дитячого об’єднання «Старшокласник», вчителі - предметники, класоводи залучають їх до співпраці, створюючи умови для успішної самореалізації.

Утвердженню та формуванню якостей педагога сприяє, в першу чергу, професіоналізм вчителів,  творча активність та яскраво виражені особистісні якості.

Традиційними стали:

- бібліотечні уроки з аналізом книг про вчительську професію;

- відкриті уроки вчителів-предметників, присвячені  педагогічній діяльності видатних  освітян минулого і сьогодення;

- вшанування вчителів-пенсіонерів святковими листівками;

- святкування Дня вчителя;

- проведення Дня учнівського самоврядування.

 

3.3.Матеріально-технічна та навчально-методична база

 

Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу

Школа функціонує з 1964  року у типовому приміщенні,  технічний стан споруд відповідає державним санітарним правилам і нормам.

         Системи водопостачання вентиляції, пожежозахисту та електрозахисту – автономні. Енергопостачання достатнє і забезпечує необхідне освітлення та функціонування всіх споруд та комунікацій.

         За закладом закріплена земельна ділянка   в розмірі 2.9 га, з якої 0,25 га становить навчально-дослідна ділянка,0,36 га – сад, 0,90 га парк, 1.39 га – спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі.

         Естетичний вигляд,  благоустрій приміщення і територія школи в належному стані. Щорічно якісно проводиться поточний ремонт.

         Загальна площа школи – 1762, 44 м.кв.   В школі є  13 класних кімнат та навчальних кабінетів, актова зала, комбінована майстерня, бібліотека,  кімната дошкільної групи,  1 комп’ютерний клас.

         Школа забезпечена автономною системою опалення.  Система опалення технічно справна.

         Матеріально-технічна та навчальна база забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування учнів.

 

 

3.4.Зовнішня естетична культура загальноосвітнього навчального закладу

 

         Шкільна та пришкільна територія відповідає естетичній культурі. Шкільне подвір’я  прикрашають квітники – 0,2 га, за якими доглядають учні школи. За кожним класом закріплена пришкільна територія, яка підтримується учнями в належному стані. Систематично проводяться екологічні акції  «Зустріч птахів», «Посади дерево», «Прибиремо довкілля своїми руками».

         Всі підходи до школи мають тверде покриття, є окремий заїзд до господарської зони, у якій розміщені погріб та  котельня. Вся територія школи огороджена парканом довжиною 320 метрів.

         Щорічно проводяться поточні ремонти фасаду, фарбування паркану та благоустрій території.

 

3.5.Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, спортмайданчика, навчально-дослідних ділянок.

         Для організації навчально-виховного процесу в закладі є наявними                    2 навчальних кабінети, бібліотека,   їдальня, спортивний майданчик, дослідна ділянка, актовий зал, комбінована майстерня по обробці металу та дерева,  архів, які в цілому забезпечені необхідним обладнанням, меблями відповідно до Типових переліків, передбачених для даного типу навчальних закладів.

           Забезпечується належне збереження майна, регулярність і якість його ремонту.

          Все програмне забезпечення навчальними електронними посібниками відповідає переліку МОН України. В закладі створено банк даних електронного забезпечення.

         Усі матеріальні цінності кабінетів обліковуються в інвентарних книгах встановленого зразка.

         Навчально-методичне забезпечення кабінетів складається з навчальних програм, підручників, навчальних і методичних посібників. Кабінети фізики, хімії, інформатики, комбінованої майстерні мають інструкції і журнали вхідного і періодичного інструктажу з техніки безпеки. Комбінована майстерня оснащена необхідними станками, верстатами та інструментами.

В усіх кабінетах є аптечка для надання першої допомоги.

Роботою кабінетів згідно наказу № 59 від 29.08.2008 року керують завідувачі. Дирекцією школи проведено відповідну роботу по покращенню матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів.

 

3.6.Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою

Відповідно до Законів України «Про концепцію Національної програми інформатизації», «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі в Україні», районної Програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті Деражнянського району на 2008-2012р.р.», затвердженої рішенням 13 сесії районної ради 5 скликання від 17.04.2008 року у Радовецькій ЗОШ ведеться відповідна робота.

Станом на 1 листопада 2012 року вшколі  наявні 15 комп′ютерів,  1 комп′ютерний клас,  працює система Інтернету.

         В кабінетах, крім комп’ютерів, наявне таке обладнання: 2 принтери, 1 ксерокс, програмно-методичне забезпечення для вивчення інформатики та інших навчальних предметів,  комплекти комп’ютерних меблів.   Клас відповідає вимогам Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, оформлено санітарний паспорт кабінету комп’ютерної техніки.

 

4. Ефективність навчально-виховного процесу

 

4.1.Результативність участі у міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних олімпіадах, конкурсах.

 

     Всі учні 9 та 11 класів успішно складають державну підсумкову атестацію. За 2012 р. 3 дев′ятикласників отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою,

      У 2012-2013 році  учні школи  здобули 3 призових місць на  районних олімпіадах. Учні школи  є учасниками Всеукраїнського інтерактивного  конкурсу «Колосок», серед яких  призерами «золотих колосків» стали 3 учні  7 «срібних колосків». 5 учнів –  показали добрий результат Всеукраїнського конкурсу «Левеня», 6 вихованців показали добрий результат Міжнародного конкурсу «Кенгуру»,  брали  участь у  районному  конкурсу знавців української мови ім.. П.Яцика, в конкурсі «Патріот». Участь учнів у районних олімпіадах, турнірах.

      Учні беруть активну участь у конкурсах учнівської творчості «Україна вишивана», «Подільська писанка», конкурсах малюнків «Весна Поділля», «Міліція очима дітей», конкурсі малюнків та творів «Збережи ліс»,  «Безсмертний подвиг українського народу». Спортивні команди учнів є постійними представниками на районних змаганнях з футболу, легкої атлетики,   фестивалю «Нащадки козацької слави», «Старти надій».

 

 Стан розвитку учнівського самоврядування

         Попередженню негативних явищ, формуванню здорового способу життя й належній соціальній адаптації молоді сприяє діяльність  учнівського комітету. До складу учнівського комітету входять голови  комісій:   дисципліни та порядку, навчальної, культмасової,  інформаційної, господарчої, голова ради друзів молодших школярів, голова загону «Милосердя».

Вищим органом учнівського самоврядування в класі є класні збори, на яких визначаються заходи щодо виконання колективних творчих справ, ухвалюються рішення з питань діяльності   колективу, заслуховуються звіти учнів про виконання доручень.

         В закладі створені умови для розвитку та самореалізації кожного учня, розвитку природних позитивних нахилів, творчого мислення, інтелектуальних здібностей, формування високої художньо-естетичної культури. Виховні цілі і завдання реалізуються через участь учнів у гуртках «Умілі руки», «Образотвлрчого мистецтва», «Рівний рівному», «Вокальний», «Теніс» дитячо-юнацьких об′єднань«Старшокласник», «Милосердя», «Крокс» «Подолянчики».в гуртках позашкільних міні футбол, та важка атлетика; участь в традиційних загальношкільних виховних заходах; заходах, що проводяться   в    класних   учнівських колективах. Успішно   реалізуються    такі пріоритетні напрямки виховання:

ціннісне ставлення особистості до  суспільства і держави, людей, природи, мистецтва , праці, до себе.

         Дитячі об′єднання «Подолянчики», «Милосердя», «КРОКС» «Старшокласник», піонерська організація ім. Б.Хмельницького охоплюють 100% учнів школи. Метою діяльності об′єднання є забезпечення умов для розвитку особистості, талантів, розумових та фізичних здібностей на основі спільних інтересів. Програмними документами об′єднання є статут,     В Радовецькій ЗОШ І-ІІІступенів досягнуто 100-відсоткового охоплення школярів позакласною та позашкільною виховною роботою.

Вшколі працює осередок Всеукраїнського дитячого творчого об′єднання «КРОКС» (культурні, розумні, організовані, кмітливі, спритні). За час своєї діяльності з 2002 року члени об′єднання були активними учасниками та переможцями районних  чемпіонатівконкурсу  КРОКСу.

 

4.2. Планування та контроль

    Школа об’єктивно виступає провідним фактором і центром прилучення молоді до національної культури і традицій рідного краю. Школа працює за навчальним планом, програмами, підручниками та посібниками, розробленими за затвердженими Міністерством освіти і науки України. У змісті освіти і відповідно до робочого навчального плану виділяються дві частини – інваріантна і варіативна.

Варіативна частина розрахована на розвиток і задоволення пізнавальних інтересів учнів. Вона в школі включає вивчення інформатики та розв’язування задач з хімії.

  Основні засади реалізації Концепції викладені і є продовженням перспективного плану розвитку навчального закладу. У плані визначено мету і завдання школи на період до 2015 року. Перспективне прогнозування передбачає розвиток матеріально-технічної бази, кадрове забезпечення, підвищення фахового рівня педагогічних працівників, впровадження інноваційних технологій.

 

4.3. Планування діяльності навчального закладу       

         Планування роботи здійснюється згідно з вимогами МОН України, відповідає мережі, завданням, статусу закладу; охоплює всі напрямки діяльності.

         Основою для річного планування є перспективний план розвитку закладу на 2010-2015 роки, результати та висновки педагогічного аналізу за попередній рік. План роботи на навчальний рік створюється на демократичних засадах і доповнюється програмами, над виконанням яких працює педколектив: державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року. Поряд з цим діють  програми дитячих об’єднань «СПОУ», «Я», «Родина», «Батьківщина», Всеукраїнського учнівського творчого об’єднання «КРОКС».

        

4.4. Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій у Радовецькій ЗОШ І – ІІІ ступенів.

         Дотримуються вимоги чинного законодавства і щодо соціального захисту, підтримки та допомоги дітям пільгових категорій. Ведеться соціальний паспорт, в якому дано повну характеристику соціального складу учнів по класах. На час перевірки в комплексі навчається

3 дітей-інвалідів,

 11 дітей-напівсиріт,

15 дитини із багатодітних сімей,

 6 дітей матерів-одиначок,

4 дітей  з неповних сімей,

 1 дитина, батьки яких виїхали на роботу за кордон.

Дітей, позбавлених батьківського піклування, немає.

         Дирекцією школи, класоводами, класними керівниками, громадським інспектором з охорони дитинства звертається увага на умови проживання дітей пільгового контингенту, їх навчання і виховання.

         Дирекція школи приділяє увагу роботі з дітьми, які в силу обставин тимчасово опинились в несприятливих умовах виховання в сім’ї.

         Педколектив, рада школи, батьківський комітет стежать за життям і вихованням дітей з багатодітних, малозабезпечених, неповних сімей..

         Громадський інспектор з охорони дитинства Дубчак О.Л. працює за планом, затвердженим директором.

         В закладі злагоджено працює соціально-психологічна служба, яка забезпечує профілактично-корекційну роботу з учнями із соціально вразливих категорій.

         Практичний психолог Дубчак О.Л. проводить психодіагностування, визначає психологічну готовність дитини до школи, проводить діагностику професійних намірів випускників, контролює проблеми адаптації 1,5, 10 класів. Психологічною службою школи посилено увагу щодо проблеми встановлення довірливих стосунків між дітьми та дорослими, створення психологічного комфорту, формування позитивної самооцінки та позитивних життєвих перспектив тощо.

         Проаналізувавши зайнятість дітей соціально-вразливих категорій в позаурочний час, встановлено що всі 40 дітей пільгових категорій охоплені гуртковою роботою в школі займаються в спортивних секціях, що попереджує бездоглядність дітей, особливо, якщо вони  з неблагополучних сімей.

 

4.5.Організація медичного обслуговування учнів та педпрацівників

         Медичне обслуговування учнів та педагогічних працівників проводиться  медичною сестрою. В закладі наявний медичний кабінет.

         Поглиблений  медичний огляд вихованців  щорічно  здійснюється лікарями центральної районної лікарні. Дані медичного обстеження учнів враховані при формуванні  груп з фізичної культури.

         Розроблено перспективну програму «Школа сприяння здоров’ю» на

2011 - 2015 роки. Її реалізація дає можливість створити більш сприятливі умови для збереження та зміцнення фізичного та морального здоров’я дітей.

 

6.6.Організація харчування учнів

         В навчально-виховному комплексі створені  умови для організації харчування учнів. 96учнів, або 87% від загальної кількості учнів  охоплені харчуванням. Для цього функціонує одна стаціонарна їдальня на 60 посадкових місць,  яка обладнана відповідно до нормативних вимог.Всіх школярів 1-4 класів охоплено безкоштовними комплексними обідами за кошти місцевого бюджету. Всього 36 учнів харчується за бюджетні кошти.

         Здешевлено харчування  за рахунок овочів, зібраних із шкільної навчально-дослідної ділянки на 720 гривень.

         На належному рівні ведеться документація харчоблоку. Медичним працівником щоденно проводиться контроль заякістю харчування, і дотриманням санітарно-гігієнічних вимог працівниками їдальні та своєчасністю проходження ними медичного огляду.

         Питання організації харчування відображено в річному плані роботи школи, розглянуто на засіданні ради школи, батьківських зборів, батьківського комітету. Щорічно у вересні видаються відповідні накази про організацію харчування. Питання  організації харчування знаходяться на постійному контролі дирекції школи, виносяться на нараду при директорі, аналіз стану харчування узагальнюється у відповідних наказах.

         Матеріали нормативно-правової бази з питань організації харчування, заяви батьків, довідки з управління соціального захисту населення зібрано і систематизовано в окремій папці.

 

4.7. Забезпечення умов для збереження здоров’я учнів

 

         В цілому в школі оптимально вирішується питання забезпечення умов для збереження здоров’я учнів. Реалізовуються заходи щодо профілактики захворювань: проводиться контроль за санітарно-гігієнічним режимом, особистою гігієною учнів; санітарно-просвітня робота, читання лекцій, випуск санітарних листівок; імунізація школярів; проведення профілактичних щеплень.

На уроках  основ здоров’я, згідно навчальних програм проводяться заняття з учнями по профілактиці різного роду захворювань школярів.

Радовецька ЗОШ І – ІІІ ступенів створює необхідні умови для навчання і виховання учнів на рівні Державних санітарно-гігієнічних правил та норм і забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу. Всі навчальні приміщення школи мають природне освітлення, яке падає на робочі місця ліворуч. Його рівень оптимальний і відповідає нормам. Колір стін, меблів відповідає державним стандартам. Система загального штучного освітлення забезпечує рівномірність освітлення класів. Опалювальна система та герметизація вікон забезпечують в приміщеннях оптимальну температуру в осінньо-зимовий період. Школа забезпечена питною водою. Учні забезпечені меблями відповідно до їх зросту. Учні з пониженою гостротою зору сидять за першими партами.

Структура навчального року та тривалість навчального тижня встановлена адміністрацією школи у межах часу, передбаченого навчальним планом за погодженням з районним відділом освіти. Дотримується обсяг канікулярного часу. Тривалість навчального року відповідає річній працездатності учнів. При складанні розкладу уроків враховується чергування предметів природничо-математичного та гуманітарного циклів, враховується також і динаміка розумової працездатності учнів. В школі налагоджено постійний контроль за якістю харчування учнів. На належному рівні проводиться санітарно-гігієнічна освіта, вироблення навиків самообслуговування, пропаганда здорового способу життя.

 

4.8.Стан фізичного виховання (фізично-оздоровчі заходи, спортивно-масова робота)

         Фізичне виховання вшколі здійснюється у відповідності до діючої нормативно-правової бази з даного питання. Забезпеченість спортивним інвентарем задовільна.

         Уроки  фізвиховання  спрямовані   на всебічний розвиток, формування в учнів звички до занять фізичними вправами, підвищення їхнього рівня фізичної підготовки.

          Учні протягом навчального року займаються в гуртках: «Легка атлетика»,  «Футбол», «Настільний теніс». 

         В комплексі постійно проводяться спортивні змагання: шкільна Спартакіада , «Старти надій», «Шкіряний м′яч», «Козацькі забави» тощо. Двічі на рік організовуються «Дні здоров′я і фізичної культури». 

         З метою формування навичок здорового способу життя серед учнів ведеться пропагандистська та агітаційна робота.   

 

 

4.9. Організація відпочинку та оздоровлення учнів

   Для реалізації Державної програми відпочинку і оздоровлення дітей в школі організовується літнє оздоровлення учнів.  Основними пріоритетними напрямками оздоровлення дітей є організація  роботи пришкільного оздоровчого табору. Так, влітку  –2012 – 2013 років була організована робота   пришкільного оздоровчого табору з денним перебуванням «Сонечко» для учнів 1-8, 10 класів. 

Щорічно урізноманітнюються форми оздоровлення та відпочинку, що дало можливість щорічного 100-відсоткового охоплення ним усіх школярів.

Доорганізації всіх форм оздоровлення активно залучаються педагоги, які є працівниками пришкільного табору, керівниками походів, екскурсій.

Організація відпочинку й оздоровлення сприяє належному збереженню та  зміцненню здоров′я як учнів, так і педагогів.

 

5. Управлінська діяльність

   Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

   У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. 

    Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи Дацюк В.В. використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни.  Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

6.Фінансово- господарська діяльність

 

   Проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються вчителямии та учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

Навчально-дослідні ділянки в задовільному стані, на яких учні 5-11 класів працюють в весняно-осінній період.

 Виконуються ремонтні роботи за спонсорські кошти батьків.

 На території школи була проведена вирізка дерев, які придатні для зрізання. Було подане клопотання на виконком сільської ради і сільський голова Краєвський В.С. взяв дозвіл області на вирізку дерев.

       Колоди дерев перевезені на пилораму для виготовлення дощок, які необхідні для ремонту підлоги коридору шкільного приміщення та коридору шкільної їдальні.

      Проводилась очистка криниць, які знаходяться на шкільному подвір’ї.

      Спонсорами  фірми «Агро-Майдан» були виділені кошти на  перекриття  даху їдальні, закуплені новорічні подарунки для учнів школи.

      Призи та солодощі на новорічні свята учні отримали від  місцевих підприємців: Мельника Є.П та Загорулька І., сільського голови Краєвського В.С. та батьків.

За  батьківські кошти придбано насос до криниці.

 

6.1.Господарська діяльність.

 

 1. Побудовано внутрішкільний туалет.
 2. Вирізані старі дерева на подвір’ї школи та висаджена алея туї.
 3. Оновлені квітники.
 4. Створена зона відпочинку для школярів.
 5. Проведено санітарну очистку шкільного парку.
 6. Побудовано ігровий майданчик для початкових класів.
 7. Посаджені пришкільні ділянки.
 8. Оновлені стенди на коридорі школи та в кабінеті української мови та літератури.
 9. Відремонтовано дах в шкільній їдальні.

 

6.2.Планую в 2013-2014н.р

 

 1. Замінити вікна на пластикові в приміщенні школи.
 2. Обладнати спортивну кімнату.
 3. Обладнати географічний майданчик.
 4. Поновити огорожу.
 5. Перекрити підсобні приміщення.
 6. Провести опалення в шкільну столову та їдальню.
 7. Поглибити криницю.
 8. Провести заміну труб підземного водогону.
 9. Висадити сад 0,12 га.
 10. Заміна вішаків  у гардеробі школи .

    Ціни на будівельні матеріали різко зростають. Тому повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через відсутність коштів. Зрозуміло, я як директор використовую для цього усі можливі резерви:спонсорські кошти, але їх не достатньо для такого обсягу робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт директора за 2012 - 2013 н.р.