Радовецький НВК

 

Учнівське самоврядування

 

ПОЛОЖЕННЯ

про учнiвське самоврядування

в загальноосвiтнiй школiНа даному етапi розвитку суспільства, школа, Учнiвська рада школи покликанi забезпечувати мiцний зв’язок вивчення основ наук, формувати в учнiв свiтогляд, мораль, готувати їх до працi, свiдомого вибору професiї, розвивати громадську активнiсть, органiзаторськi здiбностi i творчу самодiяльнiсть школярiв. Одним iз важливих засобiв i методiв розв’язання цих завдань є учнiвське самоврядування, яке забезпечує участь всiх школярiв в управлiннi справами колективу свого класу й школи. З цiєю метою на основi цього Положення створюються i дiють Ради школи.1. Загальнi положення

1. Учнiвська Рада школи с виконавчим органом учнiвського самоврядування в школi, який покликаний активно сприяти створенню згуртованого колективу як дiйового засобу морального виховання особистостi, формуванню в учнiв свiдомого й вiдповiдального ставлення до своїх прав i обов’язкiв.

2. Учнiвська Рада у загальноосвiтнiй школi обирається на початку навчального року строком на один рiк вiдкритим голосуванням на загальних учнiвських зборах учнiв 5-11 класiв або на учнiвськiй конференцiї.

3. Загальнi учнiвськi збори (учнiвська конференцiя) проводиться не рiдше як 1 раз протягом навчального року.

4. До Учнiвської Ради школи обираються найактивнiшi, встигаючi, дисциплiнованi учнi 5-11 класiв, якi користуються серед своїх товаришiв авторитетом i довiр’ям.2. Завдання i змiст роботи Учнiвської Ради школи

1. Основне завдання Ради школи всебiчно сприяти керiвництву школи, педагогiчному колективу. Учнiвська Рада школи бере активну участь в органiзацiї трудового виховання i профорiєнтацiї, позаурочної виховної роботи, розвитку самообслуговування i виробленнi в учнiв бережливого ставлення до шкiльної власностi, у вихованні свiдомої дисциплiни i культури поведiнки школярiв.

2. Рада школи органiзовує облiк вiдвiдування навчальних занять, бореться з прогулами та спiзненнями на уроки; допомагає вчителям в обладнання навчальних кабiнетiв, в органiзацiї взаємодопомоги в навчаннi, пiдготовцi та проведеннi олiмпiад, конкурсiв, вечорiв з навчальних предметiв.

3. Рада школи органiзовує самообслуговування: прибирання класiв, кабiнетiв та iнших примiщень школи, впорядкування шкiльної території, забезпечує участь школярiв у ремонтi меблiв, обладнання, пiдручникiв та iнших посiбникiв, а в канiкулярний час — i в проведеннi поточного ремонту школи; веде облiк зберiгання обладнання класних кiмнат i кабiнетiв.

4. Рада школи сприяє вихованню свiдомої дисциплiни i культури поведiнки учнiв у школi i поза нею, виконання всiма школярами Правил для учнiв, Правил внутрiшнього розпорядку школи, контролює зовнiшнiй вигляд учнiв, органiзовує вiдпочинок школярiв пiд час перерв, бере участь в обговореннi оцiнок поведiнки учнiв.3. Органiзація роботи Ради школи

1. З числа своїх членiв на загальношкiльних зборах обирає

голову, який, як правило, є членом Учнiвської Ради школи, секретаря.

2. Голова Ради школи органiзовує роботу Ради школи.

3. Секретар органiзовує контроль за виконанням рiшень Ради школи, веде протоколи його засiдань i виступає з повiдомленнями про виконання рiшень.

4. Вiдповiдно до основного змiсту роботи Ради школи створює ланки: навчальна, культмасова, спортмасова, господарська, дисциплiни.

5. Засiдання Ради школи проводиться 1 раз на семестр. У мiру потреби на засiдання Ради школи запрошуються голови класiв, не обранi до складу Ради школи.

6. Рада школи налагоджує чергування по школі i в класах.4. Учнiвська Рада школи i класнi колективи

1. Зв’язок Ради школи з класними колективами здiйснюється через голiв класiв, якi обираються на класних учнівських зборах.

2. Класнi збори — колективний орган учнiвського самоврядування в класi — проводяться 1 раз на чверть; рада класу 1 раз на мiсяць; ланки — 1 раз на тиждень.

3. Класнi збори приймають рiшення з питань класного колективу, заслуховують iнформацiю про рiшення Учнiвської Ради школи, накреслюють конкретнi заходи щодо виконання цих рiшень, беруть участь в обговореннi оцiнок поведiнки учнiв класу.

4. Рада класу органiзовує роботу учнiв класу для виконання рiшень Ради школи i класних зборiв, роботу чергових у класi.5. Педагогiчний колектив i Учнiвська Рада школи

1. Педагогiчний колектив спрямовує роботу Учнівської Ради школи на згуртування шкiльного i класних колективiв, розвиток громадської активностi та iнiцiативи учнiв.

2. Класний керiвник разом з радою класу, ланками спрямовує роботу класних зборiв.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Сучасні умови розвитку суверенної, демократичної, правової держави вимагають формування якісно нового громадянина, здатного включитися в демократичні процеси, його адаптації до вимог сьогодення з урахуванням світових стандартів та зразків, підготовки до самостійного життя та використання свого потенціалу в інтересах суспільства, держави. Важливою складовою у вирішенні цих проблем є учнівське самоврядування, яке створюється і діє в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах на основі "ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ"
1. Загальні положення.
1.1. Учнівське самоврядування в загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах, як процес організації учнями життєдіяльності свого колективу, керується Конституцією України, Законами України "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту".
Учнівське самоврядування має варіативний характер: у залежності від контингенту і типу закладу самоврядування здійснюється на рівні як навчального закладу, так і класу, групи, гуртка та інших творчих об'єднань учнів.
1.2. Учнівське самоврядування базується на демократичних засадах у
поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на:
- формування і розвиток соціально-активної особистості, виховання патріота суверенної України з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;
- забезпечення і захист прав інтересів учнів, підвищення у них інтересу до знань;
- розвиток здібностей обдарованих учнів відповідно до їх нахилів;
- пропаганду здорового способу життя;
- запобігання негативним проявам в учнівському середовищі;
- організацію дозвільно-розважальної діяльності;
- створення творчих дитячих та молодіжних об'єднань за інтересами.
1.3. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями органів управління освіти, у підпорядкуванні яких перебуває навчальний заклад, Статусом навчального закладу та цим Положенням.
1.4. Учасниками учнівського самоврядування можуть бути всі учні
навчального закладу, класу, гуртка, групи та інших творчих об'єднань.


2. Структура і організація роботи учнівського самоврядування
2.1. Початковий ступінь учнівського самоврядування загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу здійснюється на рівні класу, гуртка, групи та інших творчих об'єднань, вищий - на рівні навчального закладу.
2.2. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори
(конференція), куди обираються представники від кожного класу (гуртка, групи, творчого об'єднання), де затверджується Положення про учнівське самоврядування навчального закладу, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт. Загальні збори (конференція) проводяться не рідше одного разу на рік.
2.3. Виконавчий орган учнівського самоврядування загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладів обирається терміном на один рік шляхом голосування на загальних зборах або конференції учнів.
Учнівське самоврядування може мати різноманітні форми: учнівський комітет, рада, сенат, парламент, старостат тощо.
2.4. Кількісний склад виконавчого органу учнівського самоврядування визначається пропорційно від кожного класу, гуртка, групи та іншого творчого об'єднання учнів в залежності від кількості класів та учнів у загальноосвітньому навчальному закладі.
2.5. Виконавчий орган учнівського самоврядування обирає голову,
заступників, секретаря та створює підрозділи: навчальний, культурно-масовий, інформаційний, правовий, туризму і спорту, трудовий, господарський, екологічний, прес-центр тощо та планує свою діяльність.
2.6. Кількість підрозділів (комісій, секторів та інших структур), їх назви, коло обов'язків та завдання визначає орган учнівського самоврядування за погодженням з адміністрацією навчального закладу. Кожен підрозділ на першому організаційному засіданні обирає голову і заступника, планує свою роботу. Засідання підрозділів проводяться не рідше одного разу на місяць.
2.7. Перелік питань ,що належить до компетенції виконавчого органу
учнівського самоврядування та план роботи узгоджується з адміністрацією закладу.
2.8. Голова виконавчого органу учнівського самоврядування координує роботу підрозділів, проводить засідання активу, здійснює контроль за виконавчою дисципліною, є членом педагогічної ради навчального закладу та бере участь в її роботі, де обговорюються питання учнівського самоврядування, проблемні питання життя учнівського колективу та окремих учнів. Звертатися з відповідними пропозиціями до адміністраціями навчального закладу, батьківського комітету та
опікунської ради.

2.9. Заступник голови виконавчого органу учнівського самоврядування організовує діяльність підрозділів, ведення документації (план роботи, плани проведення заходів тощо), контролює виконання рішень та інформує про це членів учнівського самоврядування, у разі відсутності голови виконує його обов'язки.
2.10. Секретар виконавчого органу учнівського самоврядування веде протокол засідань.
Секретар має право:
- звертатися з пропозиціями до адміністрації навчального закладу та
педагогічної ради;
- опротестувати у вищому органі учнівського самоврядування будь які дії структурних підрозділів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують його права, принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей підрозділу учнівського самоврядування;
- на користування навчально-виробничою, матеріально-технічною та
спортивною базами з метою реалізації планів роботи органів учнівського
самоврядування;
- на проведення масових заходів за погодженням та підтримкою адміністрації та педагогічного колективу навчального закладу. Виконавчий орган учнівського самоврядування розробляє права та обов'язки кожного підрозділу самоврядування і
згоджує їх з адміністрацією навчального закладу.
2.11. Члени органів учнівського самоврядування зобов'язанні бездоганно виконувати вимоги до учасника навчально-виховного процесу, які передбачені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, бути учасниками у всіх добродійних справах, захищати честь свого закладу та інтереси його учнів.
2.12. Позбавлення членства в органах учнівського самоврядування
допускається у випадках, якщо член виконавчого орану учнівського
самоврядування:
- порушує правила внутрішнього розпорядку;
- не систематично виконує свої обов'язки;
- вибуває з навчального закладу.
2.13. У разі кількісної зміни в органах учнівського самоврядування учні повинні протягом десяти днів обрати іншого члена з того ж первинного осередку.

3. Педагогічний колектив і учнівське самоврядування
Педагогічний колектив, керівництво навчального закладу сприяють організації і вдосконаленню учнівського самоврядування, надають необхідну інформацію про організацію навчально-виховного процесу, співпрацюють у вирішенні всіх питань життя колективу, надають учнівському активу всебічну допомогу.
3.1. Засідання виконавчого органу учнівського самоврядування проводиться не більше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на засіданні присутні дві третини його членів.
3.2. На засіданнях виконавчого органу учнівського самоврядування можуть запрошуватись керівники первинних осередків, учні, вчителі, представники адміністрації навчального закладу, батьки.
3.3. Гласність учнівського самоврядування забезпечується шляхом
оперативного доведення інформації про прийняті рішення через керівників
первинних осередків та висвітленням цих питань через засоби інформації
навчального закладу (радіо, телебачення, пресу (стіннівки), повідомлення на
спеціальному стенді оголошень тощо).

4. Первинні осередки в учнівському самоврядуванні
4.1. Головною структурною одиницею учнівського самоврядування є первинний колектив: клас, гурток, група та інші творчі об'єднання. Самоврядування у первинних осередках має аналогічну структуру відповідно до структури виконавчого органу учнівського самоврядування навчального закладу.
4.2. Вищим органом учнівського самоврядування первинного осередку є збори (класу, гуртка, групи та іншого творчого об'єднання), на яких шляхом голосування обирається голова, його заступник та відповідальні за окремі сфери діяльності.
4.3. Збори первинного осередку проводяться не менше одного разу на місяць. Після завершення річних видів роботи підбиваються підсумки і планується робота на майбутнє.

5. Права і обов'язки членів органів учнівського самоврядування
5.1. Члени органів учнівського самоврядування мають права та обов'язки, якими наділені учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, згідно з законодавством України та Статусом навчального закладу.
5.2. Члени учнівського самоврядування мають право:

- обирати і бути обраним до будь якого органу учнівського самоврядування;
- звертатися до будь якого органу самоврядування і отримувати відповідь по суті питань.